Leszek Długosz
Oficjalna strona Poety

Coś wesołego?
Na egzaminie wstępnym  do Szkoły Teatralnej (poszło bez problemów ) mówiłem i ten wiersz. Po całej „produkcji wstępnej”  usłyszałem ze strony Komisji : „A czy mógłby Pan powiedzieć coś wesołego?” No i był problem.  Obawiam się, że  tak zostało ? 
Wisława Szymborska  1923 - 2012
Obmyślam świat
 

Ob­my­ślam świat
wy­da­nie dru­gie, po­pra­wio­ne,
idio­tom na śmiech,
me­lan­choli­­kom na płacz,
ły­sym na grze­bień,
psom na buty.

Oto roz­dział:
Mowa Zwie­rząt i Ro­ślin,
gdzie przy każ­dym ga­tun­ku
masz słow­nik od­no­śny.
Na­wet pro­ste dzień do­bry
wy­mie­nio­ne z rybą
cie­bie, rybę i wszyst­kich
przy życiu umoc­ni.

Ta, daw­no prze­czu­wa­na,
na­gle w la­wie słów
impro­wi­za­cja lasu!
Ta epi­ka słów!
Te afo­ry­zmy jeża
ukła­da­ne gdy
je­ste­śmy prze­ko­na­ni,
że, nic tyl­ko śpi!

Czas (roz­dział dru­gi)
ma pra­wo wtrą­ca­nia się
we wszyst­ko czy to złe, czy do­bre.
Jed­nak­że - ten, co kru­szy góry,
oce­any prze­su­wa i któ­ry
obec­ny jest przy gwiazd krą­że­niu,
nie bę­dzie mieć naj­mniej­szej wła­dzy,
bo zbyt objęci, z na­stro­szo­ną
du­szą jak wró­blem na ra­mie­niu

Sta­rość to tyl­ko mo­rał
przy ży­ciu zbrod­nia­rza.
Ach więc wszy­scy mło­dzi!
Cier­pie­nie (roz­dział trze­ci)
cia­ła nie znie­wa­ża.
Śmierć,
kie­dy śpisz, przy­cho­dzi.

A śnić będziesz,
że wca­le nie trze­ba od­dy­chać,
że ci­sza bez od­de­chu
to nie­zła mu­zy­ka,
je­steś mały jak iskra
i ga­śniesz do tak­tu.

Śmierć tyl­ko taka. Bólu wię­cej
mia­łeś trzy­ma­jąc różę w ręce
i więk­sze czu­łeś prze­ra­że­nie
wi­dząc, że pła­tek spadł na zie­mie.

Świat tyl­ko taki. Tyl­ko tak
żyć. I umie­rać tyl­ko tyle.
A wszyst­ko inne - jest jak Bach
chwi­lo­wo gra­ny
na pile.
Wisława Szymborska, fot. Piotr Guzik / Fotorzepa / Forum/ źródło: www.culture.pl


Leszek Długosz © 2023   I   KONTAKT  I   Administracja strony - Andrzej Szełęga